Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.

Cundiziuns generalas

**CUNDIZIUNS GENERALAS PER L'UTILISAZIUN DA NOSSAISTORGIA.CH ** stan zercladur 2019

La plattafurma nossaistorgia.ch e las paginas parentadas pon vegnir utilisadas pir suenter che l'utilisader ha acceptà las suandantas cundiziuns generalas. Cun far diever da nossaIstorgia.ch declera l'utilisader d'avair prendì enconuschientscha e d'avair acceptà explicitamain e senza resalvas las cundiziuns generalas dal document preschent.

La Fundaziun per la protecziun dal patrimoni audiovisual da Radio Télévision Suisse (FONSART) resalva il dretg da modifitgar las cundiziuns generalas preschentas da tut temp e senza preavis. Perquai èsi recumandabel da consultar regularmain la davosa versiun da las cundiziuns generalas ch'èn adina disponiblas sin la plattafurma nossaistorgia.ch. Cun respunder a la dumonda davart il lieu da domicil ans gidais Vus a localisar ils commembers da la plattafurma ed uschia a render visibla sin ina charta la cuminanza da nossaistorgia.ch.

1. Object

Las cundiziuns generalas preschentas han l'intent da definir las cundiziuns che reglan l'utilisaziun da la plattafurma nossaIstorgia.ch. En il senn da las cundiziuns generalas preschentas designescha il term «utilisader» mintga persuna, gruppa, associaziun, instituziun, etc. che consultescha la plattafurma nossaIstorgia.ch. La plattafurma nossaistorgia.ch vegn numnada en il sequent «nossaistorgia.ch». Las cundiziuns generalas preschentas pon vegnir cumplettadas cun cundiziuns specificas per ils differents servetschs e las rubricas sin «nossaistorgia.ch», en particular concernent la limitaziun da la lunghezza dals documents chargiads sin la plattafurma. Per consequenza èn las cundiziuns generalas preschentas applitgablas mo uschenavant ch'ellas na stattan betg en cuntradicziun cun las cundiziuns specificas numnadas sura.

2. Utilisaziun da la plattafurma «nossaistorgia.ch» e responsabladad

La plattafurma «nossaistorgia.ch» po vegnir utilisada exclusivamain per intents betg commerzials. Mintga autra utilisaziun è exclusa senza l'autorisaziun precedenta en scrit da la FONSART.
L'utilisader surpiglia la responsabladad cumplaina ed exclusiva per l'utilisaziun da la plattafurma. Per consequenza na po la FONSART en nagin cas vegnir fatga responsabla per donns directs u indirects, da tge natira che quels sajan, oravant tut per sperditas da profits, da clientella, da datas, da bains materials u immaterials, eventualmain chaschunads entras l'utilisaziun da la plattafurma «nossaistorgia.ch.

Oravant tut n'è la FONSART betg responsabla per il funcziunament dals programs e la transmissiun da tut las datas u infurmaziuns sur l'internet, ed era betg per ils donns ch'ina pirataria informatica totala u parziala da la plattafurma pudessan chaschunar a l'utilisader u a terzs. Da princip è la plattafurma accessibla 24 uras al di. Malgrà quai n'è la FONSART betg responsabla en cas d'incaps tecnics da connexiun, tuttina per tge motivs che quels succedan (forza superiura, lavurs da mantegniment, actualisaziun dals cuntegns, interrupziun u pannas da la rait, blackout, configuraziun sbagliada u utilisaziun incorrecta dal computer da l'utilisader, dal material retschavì u da las lingias da telefon, u tut las autras raschuns dependentas u betg da la voluntad da la FONSART).

L'utilisader che chargia giu e/u retschaiva material da tge gener che quai saja durant l'utilisaziun da la plattafurma da la FONSART fa quai sin atgna ristga ed agen privel; per donns u perditas da datas na po l'utilisader en nagin cas far responsabla la FONSART. La FONSART na garantescha betg ch'il server e la plattafurma «nossaistorgia.ch» na cuntegnian betg virus. Per consequenza na po la FONSART betg vegnir fatga responsabla, sch'il material informatic da l'utilisader vegn contaminà cun in virus. Igl è chaussa da l'utilisader da prender tut las mesiras necessarias per proteger sias atgnas datas, ses programs, il computer ed il rest dal material informatic da contaminaziuns entras eventuals virus che circuleschan en l'internet.

Plinavant na garantescha la FONSART en nagina maniera la capacitad e la spertadad dals transferiments da datas dal server da la plattafurma «nossaistorgia.ch» vers la rait d'internet u il computer da l'utilisader. La FONSART sa resalva da tut temp e senza preavis il dretg da modifitgar u d'interrumper temporarmain u permanentamain l'entira u ina part da la plattafurma « nossaistorgia.ch» e/u ils servetschs da quella, senza nagina pussaivladad da recurs, da reclamaziuns u pretensiuns da tge gener che quai saja envers la FONSART. L'utilisader è responsabel per tut ils donns chaschunads a la FONSART durant l'utilisaziun da la plattafurma « nossaistorgia.ch», tuttina da tge gener che quels èn.

3. Chargiar si cuntegns

3.1 Acceptaziun da las cundiziuns generalas Per pudair publitgar in cuntegn (fotografia, video, audio, text) sin «nossaistorgia.ch» sto mintga utilisader prender l'emprim enconuschientscha da las cundiziuns generalas preschentas ed acceptar quellas, oravant tut las obligaziuns ch'el sto surpigliar en il senn dal punct 3.3 menziunà qua sut. Ils commentaris, las testimonianzas, la newsletter ed ils forums vegnan considerads sco cuntegns da text. Cun publitgar in cuntegn (far in post) sin « nossaistorgia.ch» accepta l'utilisader electronicamain e senza resalvas las cundiziuns generalas preschentas.

3.2 Confidenzialitad dals parameters d'access Ils parameters d'access, vul dir il num d'utilisader ed il pled-clav che permettan a l'utilisader d'acceder als servetschs da la plattafurma « nossaistorgia.ch», èn persunals, confidenzials e betg transmissibels. Per consequenza s'oblighescha l'utilisader da betg ceder u communitgar a terzs ses parameters d'access e resta qua tras l'unic responsabel per l'utilisaziun da quels. La FONSART na po betg vegnir fatga responsabla per l'utilisaziun da la plattafurma entras terzs (surtut cura ch'i sa tracta d'opiniuns exprimidas en gruppas, newsletters, commentaris, forums u autras rubricas sumegliantas) che possedan ils parameters d'access da l'utilisader.
En cas d'utilisaziun betg autorisada da ses parameters d'access è l'utilisader obligà d'infurmar immediat la FONSART.

3.3 Obligaziuns da l'utilisader Cun publitgar in cuntegn (foto, video, audio, text sin « nossaistorgia.ch» s'oblighescha l'utilisader da respectar tut las disposiziuns legalas applitgablas e da betg pregiuditgar ils dretgs da terzs. L'utilisader s'oblighescha oravant tut da betg publitgar commentaris u cuntegns: • offendents, disfamants, calumniants u che fan donn en ina moda u l'autra a l'onur u a la reputaziun da terzs; • rassistics, xenofobs, revisiunistics u snegants; • obscens, pornografics, pedofils, omofobs, offendents u ch'èn en in'autra moda cuntraris a la moralitad; • che pregiuditgeschan en ina moda u l'autra ils dretgs d'auters, surtut il dretg dal respect da la vita privata, il dretg dal maletg, il dretg dal num, da la dignitad umana e da la protecziun dals uffants ed adolescents; • che pregiuditgeschan ils dretgs da la proprietad intellectuala d'auters, oravant tut il dretg da la marca, il dretg d'autur (maletgs, tuns, texts, fotografias, programs, etc.), sco er ils dretgs d'artists interprets, da producents da portatuns e da videos e d'organisaziuns da diffusiun; • che instigheschan a la discriminaziun, a l'odi, a la violenza, a commetter in act criminal u in delict u al consum da substanzas scumandadas; • da caracter publicitar, propagandistic u proselitistic; • che violeschan en ina moda u l'autra las leschas ed ils reglaments vertents. L'utilisader s'oblighescha plinavant da betg publitgar messadis che cuntegnan virus u auters programs che pon chaschunar donns a la FONSART u a terzs. La finala s'oblighescha l'utilisader era da betg surchargiar il server ospitant da la plattafurma da la FONSART, surtut cun utilisar ella per trametter reclama betg dumandada.

3.4 Responsabladad da l'utilisader L'utilisader è il sulet ed unic responsabel sin plaun civil, administrativ e penal per las opiniuns e/u ils cuntegns (foto, film, video, audio, texts) ch'el publitgescha sin la plattafurma « nossaistorgia.ch». Per consequenza garantescha l'utilisader a la FONSART da surpigliar la responsabladad per mintga recurs, mintga contestaziun, dumonda d'indemnisaziun per donns u autras acziuns u pretaisas che terzs pudessan far sin fundament da publicaziuns e/u acziuns da l'utilisader sin la plattafurma da la FONSART. En cas che la FONSART vegn dumandada da respunder a problems chaschunads perquai che l'utilisader ha cuntrafatg a las obligaziuns, a las qualas el è suttamess en il senn da las cundiziuns generalas preschentas, po la FONSART inditgar l'utilisader sco garant. La FONSART sa resalva il dretg – sin dumonda d'ina autoritad giudiziala u da terzs – da communitgar mintga infurmaziun en ses possess che permetta u facilitescha l'identificaziun da l'utilisader, sco per exempel l'adressa IP ed il temp d'access, oravant tut en cas che l'utilisader ha violà sias obligaziuns definidas sut punct 3.4 da las cundiziuns generalas preschentas.

3.5 Moderaziun da la plattafurma e dretgs da la FONSART Ils contos ed ils cuntegns (foto, video, tuns, texts) sco era las autras funcziuns (gallarias, sutgallarias, forums) sin la plattafurma « nossaistorgia.ch» vegnan gestiunads da la FONSART. Ella sa resalva perquai il dretg da decider tenor liber avis, sch'ella vul publitgar u betg publitgar tut il cuntegn communitgà da l'utilisader, al modifitgar, al mantegnair online u al eliminar da tut temp, senza stuair infurmar l'utilisader avant u suenter l'acziun e senza ch'ina tala decisiun possia chaschunar pretaisas da tge gener che quai saja envers la FONSART. La FONSART sa resalva il dretg da limitar u d'impedir l'access a ses servetschs a mintga utilisader che na respecta betg las disposiziuns cuntegnidas en las cundiziuns generalas preschentas, oravant tut sch'el cuntrafa a las obligaziuns numnadas sut punct 3.4 da las cundiziuns generalas preschentas.

3.6 Cessiun da dretgs 3.6.1. Dretgs da terzs en general Avant che publitgar in cuntegn sin la plattafurma « nossaistorgia.ch» sto l'utilisader en mintga cas far la segira ch'in tal cuntegn respectia cumplainamain la legislaziun vertenta, oravant tut ils dretgs d'autur ed ils dretgs colliads cun quel (sco ils dretgs d'interprets u da producents da meds auditivs ed audiovisuals) ed ils dretgs da la persunalitad (surtut il dretg dal maletg).

3.6.2. Dretg d'autur dals documents publitgads sin «nossaistorgia.ch» L'utilisader da la plattafurma « nossaistorgia.ch» che publitgescha là cuntegns (fotos, videos, audios, texts) che n'èn betg dad el sez, sto survegnir ordavant dals titulars dals dretgs tut las autorisaziuns necessarias. Il dretg d'autur protegia l'autur d'ina fotografia, d'in film, d'in video, d'in text, d'ina cumposiziun musicala, etc., senza resguard da la valur d'ina tala producziun. Quest dretg vala fin a 70 onns suenter la mort da l'autur. Il respect dal dretg d'autur ha per consequenza che l'utilisader da la plattafurma renunzia d'utilisar la producziun d'in terz, sch'el n'ha betg survegnì sia autorisaziun a bucca u en scrit.

3.6.3. Copyright Il diever dal copyright sin il cuntegn publitgà d'in utilisader da la plattafurma e dal qual el è il sulet autur inditgescha che l'utilisader conserva la proprietad da ses documents e che quels ultims na pon betg vegnir utilisads senza ses consentiment.

3.6.4. Musica L'utilisaziun da musica per l'illustraziun sonora è pussaivla unicamain suenter avair retschet l'autorisaziun dals titulars dals dretgs d'autur. Oravant tut en cas da musica betg originala èsi necessari d'avair l'autorisaziun da la SUISA. Per tut las dumondas concernent l'utilisaziun da musica en producziuns audiovisualas ston ils utilisaders da la plattafurma sa drizzar directamain a la SUISA. Sche la musica d'in DC disponibel sin il martgà vegn utilisada sin la plattafurma « nossaistorgia.ch», èsi necessari d'avair l'autorisaziun dal producent dal DC (firma da discs) e da l'editur da tala musica (administratur dals dretgs da l'autur).

3.6.5. Dretg dal maletg da persunas fotografadas e filmadas Las persunas che vegnan mussadas sin maletgs u che fan udir lur vusch en in film u en in video èn protegidas dal dretg dal maletg. Sche questas persunas èn anc en vita, sto l'utilisader dals cuntegns survegnir ordavant lur lubientscha da publitgar quest cuntegn sin la plattafurma « nossaistorgia.ch».

3.6.6. Responsabladad da l'utilisader L'utilisader d'in conto sin la plattafurma « nossaistorgia.ch» è responsabel per il respect dals dretgs da terzs e da la legislaziun vertenta. En cas da cuntraversas è l'utilisader perquai il garant envers la FONSART per tut las contestaziuns u pretaisas da terzs che pudessan sa dar en connex cun la publicaziun online da cuntegns sin la plattafurma « nossaistorgia.ch» u da lur utilisaziun entras la FONSART, confurm als dretgs concedids a quella.

3.6.7. Cessiun dals dretgs per la promoziun da «nossaIstorgia.ch» L'utilisader accepta che ses documents vegnan utilisads libramain da « nossaistorgia.ch» per promover la plattafurma sin tut ils meds (stampads, digitals, audiovisuals u auters), independentamain dal tip da licenza elegida. « nossaistorgia.ch» s'oblighescha d'infurmar ses commembers en cas ch'ella fa diever da lur cuntegns en il rom d'ina campagna da promoziun.

4. Proprietad intellectuala

La plattafurma « nossaistorgia.ch» e ses cuntegn èn protegids dals dretgs liads a la proprietad intellectuala. La reproducziun da la plattafurma sto vegnir autorisada ordavant da la FONSART. L'utilisaziun da tut ils documents publitgads sin la plattafurma sto vegnir autorisada ordavant dals auturs u dals titulars dals dretgs.

5. Colliaziuns ipertextualas e transclusiun

5.1 Colliaziuns ipertextualas Cun excepziun dals cas, nua che la pagina-web da terzs («pagina colliada») cuntegna infurmaziuns e/u cuntegns scumandads en il senn dal punct 3.4 da las cundiziuns generalas preschentas, èsi da princip pussaivel da crear in link che collia ina pagina-web da terzs cun la plattafurma « nossaistorgia.ch», premess che tals links s'avrian en ina nova fanestra dal navigatur. En tutta cas na duai la colliaziun ipertextuala mai vegnir utilisada per trametter messadis en massa, sco per exempel in messadi redigì ordavant e tramess automaticamain ad in'adressa electronica colliada cun la plattafurma « nossaistorgia.ch».

5.2 Transclusiun La transclusiun è scumandada strictamain senza l'autorisaziun precedenta en scrit da la FONSART. Cun il term «transclusiun» vegn chapì mintga link che permetta d'acceder ad ina part d'ina pagina-web entras «framing», pia cun far apparair quella sco part integranta da la pagina-web colliada, u che permetta l'access direct ad in'ovra u a pliras ovras, sco la lectura d'in text, la reproducziun da maletgs u videos, u tadlar registraziuns musicalas u da tuns.

5.3 Colliaziuns ipertextualas da la plattafurma da la FONSART La plattafurma da la FONSART po cuntegnair colliaziuns ipertextualas vers autras paginas-web. L'utilisader visita questas paginas en sia atgna responsabladad cumplaina ed exclusiva.
Per consequenza na po la FONSART betg vegnir fatga responsabla per avair proponì tals links. Ultra da quai n'è la FONSART en nagin cas responsabla per il cuntegn u l'existenza da questas paginas, ni per eventuals donns, directs u indirects, chaschunads a l'utilisader entras avair consultà e/u utilisà ina pagina-web da terzs accessibla a partir da la plattafurma « nossaistorgia.ch».

6. Responsabladad

Malgrà che la plattafurma è vegnida creada e vegn actualisada cun grond quità, na po la FONSART betg garantir l'exactadad da las infurmaziuns cuntegnidas. Cun excepziun da la responsabladad a basa da las disposiziuns legalas imperativas dal dretg svizzer, na po la FONSART perquai betg vegnir fatga responsabla per sbagls, inexactadads u omissiuns u per tuts geners da donns, directs u indirects, chaschunads entras la consultaziun e/u l'utilisaziun da la plattafurma « nossaistorgia.ch». La FONSART na po era betg vegnir fatga responsabla per opiniuns u maletgs sin sia pagina-web che pudessan offender persunas particularmain sensiblas. Ils commentaris, ils texts, las testimonianzas, las newsletters ed ils messadis publitgads en il forum da la plattafurma « nossaistorgia.ch», inclus ils cuntegns redigids dals collavuraturs da « nossaistorgia.ch», expriman l'opiniun persunala da lur autur ed el è il sulet responsabel. Els na represchentan en nagin cas l'opiniun uffiziala da la FONSART.

7. Datas persunalas

7.1 Rimnada e tractament da las datas persunalas La FONSART po rimnar las datas persunalas dals utilisaders. Quai è il cas oravant tut cura che l'utilisader communitgescha a la FONSART infurmaziuns persunalas (num, prenum, adressa dad e-mail, data da naschientscha, lieu da domicil durant l'uffanza e l'adolescenza, etc.) per survegnir l'autorisaziun d'utilisar ils servetschs da la plattafurma « nossaistorgia.ch». Las datas persunalas rimnadas da la FONSART vegnan tractadas confurm a las disposiziuns da la Lescha federala davart la protecziun da las datas dals 19 da zercladur 1992.

7.2 Confidenzialitad e communicaziun da las datas persunalas Las datas persunalas communitgadas da l'utilisader restan confidenzialas. Ellas vegnan transmessas a terzs unicamain cun l'autorisaziun precedenta da l'utilisader u sche lur derasaziun è necessaria per identifitgar, interrogar u proseguir giudizialmain ina persuna che pregiuditgescha ils dretgs da la FONSART u d'auters, surtut sche l'utilisader fa diever da la plattafurma « nossaistorgia.ch» per derasar opiniuns u cuntegns scumandads en il senn dal punct 3.4 da las cundiziuns generalas preschentas. La FONSART applitgescha mesiras organisatoricas e tecnicas adattadas per garantir che las datas persunalas da l'utilisader èn protegidas cunter tractaments betg autorisads. La FONSART sa stenta surtut da proteger talas datas da destrucziun accidentala u betg autorisada, perdita accidentala, errurs tecnicas, sfalsificaziun, engol u utilisaziun nunlubida, modificaziun, copia, access u auters tractaments betg autorisads. La FONSART sa stenta ultra da quai da prender tut las mesiras necessarias per garantir la confidenzialitad da las communicaziuns da datas sur l'internet. L'utilisader renconuscha dentant ch'i n'è betg pussaivel da garantir ina segirtad absoluta en il transfer da datas via l'internet. Perquai vegnan las datas persunalas communitgadas a la FONSART en la responsabladad cumplaina ed exclusiva da l'utilisader. La FONSART na po damai betg vegnir fatga responsabla per eventuals incidents chaschunads en il decurs da la transmissiun da datas da vart da l'utilisader, surtut en cas da perdita da datas u pirataria da la communicaziun entras terzs.

7.3 Utilisaziun da las datas entras la FONSART La FONSART ha il dretg da tractar las datas persunalas per administrar sias relaziuns cun ils utilisaders da la plattafurma « nossaistorgia.ch» sco era per controllar la regularitad da las interacziuns sin la plattafurma. Quest dretg includa medemamain il cumbat cunter eventuals abus ed irregularitads. L'utilisaziun da las datas persunalas entras la FONSART u ses partenaris per intents da marketing, da reclama u da commerzi è suttamessa a l'autorisaziun explicita da l'utilisader. Resalvadas restan las disposiziuns da la Lescha federala davart la protecziun da las datas areguard il dretg da tractar las datas persunalas a moda professiunala en vista a la publicaziun en la part redacziunala d'in med periodic.
Las cundiziuns generalas d'utilisaziun da « nossaistorgia.ch» sa basan sin la Decleraziun davart la protecziun da datas dal Cussegl da l'Europa e sin il Reglament general davart la protecziun da datas da l'Uniun europeica (COLLIAZIUN SIN LAS CHARTAS DA CONFIDENZIALITAD) La FONSART sa resalva il dretg da rimnar, da tractar e d'analisar las datas persunalas per intents da retschertga e da statistica (dumber e frequenza da las visitas sin la plattafurma, dumber da visitaders, tipologia dals utilisaders, paginas consultadas, etc.) e da publitgar u transmetter questas datas a terzs en ina furma che na permetta betg d'identifitgar las persunas concernentas.

7.4 Communicaziun da datas persunalas a terzs entras l'utilisader Per ils servetschs proponids da terzs via in link disponibel sin la plattafurma da la FONSART èn quests terzs ils sulets ed unics responsabels per la rimnada ed il tractament da las datas persunalas che l'utilisader als communitgescha. La FONSART na rimna e na conserva betg questas datas furnidas da l'utilisader en questa occasiun.
Sche l'utilisader transmetta voluntarmain sias datas persunalas en texts, commentaris, forums u autras rubricas sumegliantas sin la plattafurma da la FONSART, sto el savair che quellas pon vegnir rimnadas da terzs. L'eventuala utilisaziun da talas datas da vart da quels n'è alura en nagin cas suttamessa a la controlla da la FONSART. Lezza na po betg vegnir fatga responsabla per ina tala utilisaziun e per las consequenzas che pon sa resultar. 7.5 Dretg d'access L'utilisader ha il dretg da consultar gratuitamain las datas persunalas ch'al pertutgan e da far curreger u stritgar ellas, sch'ellas èn sbagliadas, incumplettas u betg accuratas. L'utilisader che vul far diever da quest dretg sto trametter per posta ina dumonda datada e suttascritta, cun ina copia recto e verso da sia carta d'identitad, a l'adressa sequenta: FONSART Case postale 234 20 Quai Ernest Ansermet 1211 Genève 8

7.6 Cookies L'utilisader è infurmà ch'i pon vegnir plazzads cookies sin il disc dir da ses computer cun la finamira da registrar infurmaziuns davart sias visitas sin la plattafurma da la FONSART. Ils cookies permettan da renconuscher l'utilisader e da facilitar e persunalisar l'utilisaziun da la plattafurma « nossaistorgia.ch» cun memorisar intgins parameters. Ils cookies vegnan duvrads oravant tut per survegnir infurmaziuns areguard las paginas visitadas ed era davart las datas ed il temp da consultaziun. La FONSART na controllescha betg l'utilisaziun dals cookies producids da terzs u quels che resultan dal diever da parts da la pagina-web ospitada sin il server da terzs. L'utilisader po impedir da tut temp la registraziun e l'arcunaziun da cookies sin ses computer cun deactivar l'opziun correspundenta en ses navigatur. Tuttina pretendan tschertas funcziunalitads da la plattafurma da la FONSART imperativamain l'utilisaziun da cookies (persunalisaziun, avertiments, etc.); senza quels na pudess l'utilisaziun da la pagina-web betg vegnir modifitgada u bloccada.

8. Dretg applitgabel e dretgira cumpetenta

Las cundiziuns generalas preschentas èn suttamessas al dretg svizzer. En cas da cuntraversas ha la dretgira da Genevra (Svizra) la cumpetenza exclusiva.