Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
La pagina tetgala: historiaHelvetica

Cundiziuns generalas

CUNDIZIUNS GENERALAS PER L'UTILISAZIUN DA NOSSAISTORGIA.CH (zercladur 2019)

1. Premissas

La plattafurma nossaistorgia.ch e las paginas relativas pon vegnir utilisadas pir suenter che l'utilisader ha acceptà las cundiziuns generalas preschentas (numnadas en il sequent «CG»).

Cun far diever da la plattafurma nossaistorgia.ch declera l'utilisader explicitamain d'avair legì ed acceptà senza resalvas las cundiziuns generalas dal document preschent sco era la decleraziun davart la protecziun da datas ch'è ina part integrala da quel.

Radiotelevisiun Svizra Rumantscha (numnà en il sequent RTR) sa resalva il dretg da modifitgar da tut temp las CG. Davart modificaziuns substanzialas ch'èn dischavantagiusas per l'utilisader, infurmescha RTR en furma adattada (p.ex. via e-mail u in'indicaziun en il login) ed a temp. Sche l'utilisader na revochescha betg sia registraziun entaifer il termin inditgà, approvescha el las modificaziuns da las CG.

Cun respunder a la dumonda davart il lieu da domicil ans gidais Vus a localisar ils commembers da la plattafurma ed uschia a render visibla sin ina charta geografica la cuminanza da nossaistorgia.ch.

2. Object e definiziuns

Las CG preschentas han l'intent da definir las cundiziuns che reglan l'utilisaziun da la plattafurma nossaistorgia.ch.

En il senn da las CG preschentas designescha il term «utilisader» mintga persuna, gruppa, associaziun, instituziun, etc. che consultescha la plattafurma nossaistorgia.ch. La plattafurma nossaistorgia.ch vegn numnada en il sequent nossaistorgia.ch.

Las CG preschentas pon vegnir cumplettadas cun cundiziuns specificas per ils differents servetschs e las rubricas sin nossaistorgia.ch, en particular concernent la limitaziun da la dimensiun dals documents chargiads sin la plattafurma. Per consequenza èn las CG preschentas applitgablas mo uschenavant ch'ellas na stattan betg en cuntradicziun cun las cundiziuns specificas numnadas sura.

3. Utilisaziun da la plattafurma nossaistorgia.ch e responsabladad

La plattafurma nossaistorgia.ch po vegnir utilisada exclusivamain per intents betg commerzials. Mintga autra utilisaziun è exclusa senza l'autorisaziun precedenta en scrit RTR.

L'utilisader surpiglia la responsabladad cumplaina ed exclusiva per l'utilisaziun da la plattafurma.

Per consequenza na po RTR en nagin cas vegnir fatg responsabel per donns directs u indirects, da tge natira che quels sajan, oravant tut per sperditas da profits, da clientella, da datas, da bains materials u immaterials, eventualmain chaschunads tras l'utilisaziun da la plattafurma nossaistorgia.ch u l'impussibilitad d'utilisar quella.

Oravant tut n'è RTR betg responsabel per il funcziunament correct dals programs e la transmissiun da tut las datas u infurmaziuns sur l'internet, ed era betg per ils donns ch'ina pirataria informatica totala u parziala da la plattafurma pudessan chaschunar a l'utilisader u a terzs.

Da princip è la plattafurma accessibla 24 uras al di. Malgrà quai n'è RTR betg responsabel en cas d'incaps tecnics da connexiun, tuttina per tge motivs che quels succedan (forza superiura, lavurs da mantegniment, actualisaziun dals cuntegns, interrupziun u pannas da la rait, blackout, configuraziun sbagliada u utilisaziun incorrecta dal computer da l'utilisader, dal material retschavì u da las lingias da telefon, u tut las autras raschuns dependentas u betg da la voluntad da RTR).

L'utilisader che chargia giu e/u retschaiva material da tge gener che quai saja durant l'utilisaziun da la plattafurma da RTR fa quai sin atgna ristga ed agen privel; per eventuals donns u perditas da datas na po l'utilisader en nagin cas far responsabla RTR.

RTR na garantescha betg ch'il server e la plattafurma nossaistorgia.ch na cuntegnian betg virus. Per consequenza na po RTR betg vegnir fatg responsabel, sch'il material informatic da l'utilisader vegn contaminà cun in u plirs virus. Igl è chaussa da l'utilisader da prender tut las mesiras necessarias per proteger sias atgnas datas, ses programs, il computer ed il rest dal material informatic da contaminaziuns tras eventuals virus che circuleschan en l'internet. Plinavant na garantescha RTR en nagina maniera la capacitad e la spertadad dals transferiments da datas dal server da la plattafurma nossaistorgia.ch vers la rait d'internet u il computer da l'utilisader.

RTR sa resalva da tut temp e senza preavis il dretg da modifitgar u d'interrumper temporarmain u permanentamain l'entira u ina part da la plattafurma nossaistorgia.ch e/u ils servetschs da quella, senza nagina pussaivladad da recurs, da reclamaziuns u pretensiuns da tge gener che quai saja envers RTR. L'utilisader è responsabel per tut ils donns chaschunads ad RTR durant l'utilisaziun da la plattafurma nossaistorgia.ch, tuttina da tge gener che quels èn.

4. Chargiar si cuntegns

4.1 Acceptaziun da las cundiziuns generalas

Per pudair publitgar in cuntegn (fotografia, video, audio, text) sin nossaistorgia.ch sto mintga utilisader prender l'emprim enconuschientscha da las CG preschentas ed acceptar quellas, oravant tut las obligaziuns ch'el sto surpigliar en il senn dal punct 4.3 menziunà qua sut. Ils commentaris, las testimonianzas, la newsletter ed ils forums vegnan considerads sco cuntegns da text. Cun chargiar in cuntegn sin nossaistorgia.ch accepta l'utilisader automaticamain e senza resalvas las CG preschentas.

4.2 Confidenzialitad da las datas d'access

Las datas d'access, vul dir il num d'utilisader ed il pled-clav che permettan a l'utilisader da far diever dals servetschs da la plattafurma nossaistorgia.ch, èn persunalas, confidenzialas e betg transmissiblas.

Per consequenza s'oblighescha l'utilisader da betg ceder u communitgar a terzs sias datas d'access e resta qua tras l'unic responsabel per l'utilisaziun da quellas.

RTR na po betg vegnir fatg responsabel per l'utilisaziun da la plattafurma tras terzs (surtut cura ch'i sa tracta d'opiniuns exprimidas en gruppas, newsletters, commentaris, forums u autras rubricas sumegliantas) che possedan las datas d'access da l'utilisader.

En cas d'utilisaziun betg autorisada da sias datas d'access è l'utilisader obligà d'infurmar immediat RTR.

4.3 Obligaziuns da l'utilisader

Cun publitgar in cuntegn (foto, video, audio, text) sin nossaistorgia.ch s'oblighescha l'utilisader da respectar tut las disposiziuns legalas applitgablas e da betg pregiuditgar ils dretgs da terzs. L'utilisader s'oblighescha oravant tut da betg publitgar commentaris u cuntegns: • offendents, disfamants, calumniants u che fan donn en ina moda u l'autra a l'onur u a la reputaziun da terzs; • rassistics, xenofobs, revisiunistics u snegants; • obscens, pornografics, pedofils, omofobs, offendents u ch'èn en in'autra moda cuntraris a la moralitad; • che pregiuditgeschan en ina moda u l'autra ils dretgs d'auters, surtut il dretg dal respect da la vita privata, il dretg dal maletg, il dretg dal num, da la dignitad umana e da la protecziun dals uffants ed adolescents; • che pregiuditgeschan ils dretgs da la proprietad intellectuala d'auters, oravant tut il dretg da la marca, il dretg d'autur (maletgs, tuns, texts, fotografias, programs, etc.), sco er ils dretgs d'artists interprets, da producents da portatuns e da videos e d'organisaziuns da diffusiun; • che instigheschan a la discriminaziun, a l'odi, a la violenza, a commetter in act criminal u in delict u al consum da substanzas scumandadas; • da caracter publicitar, propagandistic u proselitistic; • che violeschan las leschas ed ils reglaments vertents. L'utilisader s'oblighescha plinavant da betg publitgar messadis che cuntegnan virus u auters programs che pon chaschunar donns ad RTR u a terzs. La finala s'oblighescha l'utilisader era da betg surchargiar il server ospitant da la plattafurma nossaistorgia.ch, surtut cun utilisar ella per trametter reclama betg dumandada.

4.4 Responsabladad da l'utilisader

L'utilisader è il sulet ed unic responsabel sin plaun civil, administrativ e penal per las opiniuns e/u ils cuntegns (foto, film, video, audio, texts) ch'el publitgescha sin la plattafurma nossaistorgia.ch.

Per consequenza garantescha l'utilisader ad RTR da surpigliar la responsabladad per mintga recurs, mintga contestaziun, dumonda d'indemnisaziun per donns u autras acziuns u pretaisas che terzs pudessan far sin fundament da publicaziuns e/u acziuns da l'utilisader sin la plattafurma dad RTR. En cas che RTR vegn dumandà da respunder a problems chaschunads perquai che l'utilisader ha cuntrafatg a las obligaziuns, a las qualas el è suttamess en il senn da las CG preschentas, po RTR inditgar l'utilisader sco garant.

RTR sa resalva il dretg – sin dumonda d'ina autoritad giudiziala u da terzs – da communitgar mintga infurmaziun en ses possess che permetta u facilitescha l'identificaziun da l'utilisader, sco per exempel l'adressa IP ed il temp d'access, oravant tut en cas che l'utilisader ha violà sias obligaziuns definidas sut punct 4.3 da las CG preschentas.

4.5 Moderaziun e dretgs da la plattafurma tras RTR

Ils contos ed ils cuntegns (foto, video, audio, texts) sco era las autras funcziuns (collecziuns, sutcollecziuns, forums, blogs) sin la plattafurma nossaistorgia.ch vegnan gestiunads da RTR. RTR sa resalva perquai il dretg da decider tenor liber avis, da publitgar u betg publitgar tut il cuntegn communitgà da l'utilisader, al modifitgar, al mantegnair online u al eliminar da tut temp, senza stuair infurmar l'utilisader avant u suenter l'acziun e senza ch'ina tala decisiun possia chaschunar pretaisas da tge gener che quai saja envers RTR. RTR sa resalva il dretg da limitar u d'impedir l'access a ses servetschs a mintga utilisader che na respecta betg las disposiziuns cuntegnidas en las CG preschentas, oravant tut sch'el cuntrafa a las obligaziuns numnadas sut punct 4.3 da las CG preschentas.

4.6 Cessiun dals dretgs

4.6.1. Dretgs da terzs en general

Avant che publitgar in cuntegn sin la plattafurma nossaistorgia.ch sto l'utilisader en mintga cas far la segira ch'in tal cuntegn respectia cumplainamain la legislaziun vertenta, oravant tut ils dretgs d'autur ed ils dretgs colliads cun quel (sco ils dretgs d'interprets u da producents da meds auditivs ed audiovisuals) ed ils dretgs da la persunalitad (surtut il dretg dal maletg).

4.6.2. Dretg d'autur dals documents publitgads sin nossaistorgia.ch

L'utilisader da la plattafurma nossaistorgia.ch che publitgescha là cuntegns (fotos, videos, audios, texts) che n'èn betg dad el sez, sto survegnir ordavant dals titulars dals dretgs tut las autorisaziuns necessarias. Il dretg d'autur protegia l'autur d'ina fotografia, d'in film, d'in video, d'in text, d'ina cumposiziun musicala, etc., senza resguardar la valur artistica d'ina tala producziun. Quest dretg scada 70 onns suenter la mort da l'autur. Il respect dal dretg d'autur ha per consequenza che l'utilisader da la plattafurma renunzia d'utilisar la producziun d'in terz, sch'el n'ha betg survegnì sia autorisaziun a bucca u en scrit.

4.6.3. Copyright

Il diever dal copyright sin il cuntegn publitgà d'in utilisader da la plattafurma e dal qual el è il sulet autur inditgescha che l'utilisader conserva la proprietad da ses documents e che quels na pon betg vegnir utilisads senza ses consentiment.

4.6.4. Musica

L'utilisaziun da musica per l'illustraziun sonora è pussaivla unicamain suenter avair retschet l'autorisaziun dals titulars dals dretgs d'autur. Oravant tut en cas da musica betg originala èsi necessari d'avair l'autorisaziun da la SUISA. Per tut las dumondas concernent l'utilisaziun da musica en producziuns audiovisualas ston ils utilisaders da la plattafurma sa drizzar directamain a la SUISA.

Sche la musica d'in DC disponibel sin il martgà vegn utilisada sin la plattafurma nossaistorgia.ch, èsi necessari d'avair l'autorisaziun dal producent dal DC (firma da discs) e da l'editur da tala musica (administratur dals dretgs da l'autur).

4.6.5. Dretg dal maletg da persunas fotografadas e filmadas

Las persunas che vegnan mussadas sin maletgs u che fan udir lur vusch en in film u en in video èn protegidas dal dretg dal maletg. Sche questas persunas èn anc en vita, sto l'utilisader dals cuntegns survegnir ordavant lur lubientscha da publitgar quest cuntegn sin la plattafurma nossaistorgia.ch.

4.6.6. Responsabladad da l'utilisader

L'utilisader che dispona d'in conto sin la plattafurma nossaistorgia.ch è responsabel per il respect dals dretgs da terzs e da la legislaziun vertenta. En cas da cuntraversas è l'utilisader perquai il garant envers RTR per tut las contestaziuns u pretaisas da terzs che pudessan sa dar en connex cun la publicaziun online da cuntegns sin la plattafurma nossaistorgia.ch u da lur utilisaziun tras RTR.

4.6.7. Cessiun dals dretgs per la promoziun da nossaistorgia.ch

L'utilisader accepta che ses documents vegnan utilisads libramain da nossaistorgia.ch per promover la plattafurma sin tut ils meds (stampads, digitals, audiovisuals u auters), independentamain dal tip da licenza elegida. RTR s'oblighescha d'infurmar ses utilisaders en cas ch'ella fa diever da lur cuntegns en il rom d'ina campagna da promoziun.

5. Proprietad intellectuala

La plattafurma nossaistorgia.ch e ses cuntegn èn protegids dals dretgs liads a la proprietad intellectuala. La reproducziun d'in cuntegn da la plattafurma sto vegnir autorisada ordavant da RTR. L'utilisaziun da tut ils cuntegns publitgads sin la plattafurma sto vegnir autorisada ordavant dals auturs u dals titulars dals dretgs.

6. Colliaziuns ipertextualas e transclusiuns

6.1 Colliaziuns ipertextualas

Cun excepziun dals cas, nua che la pagina-web da terzs («pagina colliada») cuntegna infurmaziuns e/u cuntegns scumandads en il senn dal punct 4.3 da las CG preschentas, èsi da princip pussaivel da crear ina colliaziun ipertextuala che collia ina pagina-web da terzs cun la plattafurma nossaistorgia.ch, premess che tals links s'avrian en ina nova fanestra dal navigatur.

En tutta cas na po la colliaziun ipertextuala mai vegnir utilisada per trametter messadis en massa, sco per exempel in messadi redigì ordavant e tramess automaticamain ad in'adressa electronica colliada cun la plattafurma nossaistorgia.ch.

6.2 Transclusiuns

La transclusiun è scumandada strictamain senza l'autorisaziun precedenta en scrit da RTR. Cun il term «transclusiun» manegian ins mintga link che permetta d'acceder ad ina part d'ina pagina-web tras «framing», pia cun far apparair quella sco part integrala da la pagina-web colliada, u che permetta l'access direct ad in'ovra u a pliras ovras, sco la lectura d'in text, la reproducziun da maletgs u videos, u tadlar registraziuns musicalas u da tuns.

6.3 Colliaziuns ipertextualas da la plattafurma da RTR

La plattafurma da RTR po cuntegnair colliaziuns ipertextualas sin autras paginas-web. L'utilisader visita questas paginas en sia atgna responsabladad cumplaina ed exclusiva.

Per consequenza na po RTR betg vegnir fatg responsabel per avair proponì tals links. Ultra da quai n'è RTR en nagin cas responsabel per il cuntegn u l'existenza da questas paginas, ni per eventuals donns, directs u indirects, chaschunads a l'utilisader tras avair consultà e/u utilisà ina pagina-web da terzs accessibla a partir da la plattafurma nossaistorgia.ch.

7. Responsabladad

Malgrà che la plattafurma nossaistorgia.ch è vegnida creada e vegn actualisada cun grond quità, na po RTR betg garantir l'exactadad da las infurmaziuns cuntegnidas.

Cun excepziun da la responsabladad a basa da las disposiziuns legalas imperativas dal dretg svizzer, na po RTR perquai betg vegnir fatg responsabel per sbagls, inexactadads u omissiuns u per tuts geners da donns, directs u indirects, chaschunads tras la consultaziun e/u l'utilisaziun da la plattafurma nossaistorgia.ch.

RTR na po era betg vegnir fatg responsabel per opiniuns u maletgs sin sia pagina-web che pudessan offender persunas particularmain sensiblas. Ils commentaris, ils texts, las testimonianzas, las newsletters ed ils messadis publitgads en il forum da la plattafurma nossaistorgia.ch, inclus ils cuntegns redigids dals collavuraturs da nossaistorgia.ch, expriman l'opiniun persunala da lur autur ed el è il sulet responsabel. Els na represchentan en nagin cas l'opiniun uffiziala da RTR.

8. Datas persunalas

8.1 Rimnada e tractament da las datas persunalas

RTR po rimnar las datas persunalas dals utilisaders. Quai è il cas oravant tut cura che l'utilisader communitgescha a RTR infurmaziuns persunalas (num, prenum, adressa, adressa dad e-mail, data da naschientscha, lieu da domicil durant l'uffanza e l'adolescenza, etc.) per survegnir l'autorisaziun d'utilisar ils servetschs da la plattafurma nossaistorgia.ch.

Las datas persunalas rimnadas da RTR vegnan tractadas confurm a las disposiziuns da la Lescha federala davart la protecziun da las datas dals 19 da zercladur 1992 (numnada en il sequent «LPD»).

8.2 Confidenzialitad e communicaziun da las datas persunalas

Las datas persunalas communitgadas da l'utilisader restan confidenzialas. Ellas vegnan transmessas a terzs unicamain cun l'autorisaziun precedenta da l'utilisader u sche lur derasaziun è necessaria per identifitgar, interrogar u proseguir giudizialmain ina persuna che pregiuditgescha ils dretgs da RTR u d'auters, surtut sche l'utilisader fa diever da la plattafurma nossaistorgia.ch per derasar opiniuns u cuntegns scumandads en il senn dal punct 4.3 da las CG preschentas.

RTR applitgescha mesiras organisatoricas e tecnicas adattadas per garantir che las datas persunalas dals utilisaders èn protegidas cunter tractaments betg autorisads. RTR sa stenta surtut da proteger talas datas da destrucziun accidentala u betg autorisada, perdita accidentala, errurs tecnicas, sfalsificaziun, engol u utilisaziun nunlubida, modificaziun, copia, access u auters tractaments betg autorisads.

RTR sa stenta da prender tut las mesiras necessarias per garantir la confidenzialitad da las communicaziuns da datas sur l'internet. L'utilisader renconuscha dentant ch'i n'è betg pussaivel da garantir ina segirtad absoluta en il transfer da datas via l'internet. Perquai vegnan las datas persunalas communitgadas ad RTR en la responsabladad cumplaina ed exclusiva da l'utilisader. RTR na po damai betg vegnir fatg responsabel per eventuals incidents chaschunads en il decurs da la transmissiun da datas da vart da l'utilisader, surtut en cas da perdita da datas u pirataria da la communicaziun tras terzs.

8.3 Utilisaziun da las datas tras RTR

RTR ha il dretg da tractar las datas persunalas per administrar sias relaziuns cun ils utilisaders da la plattafurma nossaistorgia.ch sco era per controllar la regularitad da las interacziuns sin la plattafurma. Quest dretg includa medemamain il cumbat cunter eventuals abus ed irregularitads. L'utilisaziun da las datas persunalas tras RTR per intents da marketing, da reclama u da commerzi è suttamessa a l'autorisaziun explicita da l'utilisader.

Resalvadas restan las disposiziuns da la LPD areguard il dretg da tractar las datas persunalas a moda professiunala en vista a la publicaziun en la part redacziunala d'in med periodic. Las cundiziuns generalas d'utilisaziun da nossaistorgia.ch sa basan sin la Decleraziun davart la protecziun da datas dal Cussegl da l'Europa e sin il Reglament general davart la protecziun da datas da l'Uniun europeica.

RTR sa resalva il dretg da rimnar, da tractar e d'analisar las datas persunalas per intents da retschertga e da statistica (dumber e frequenza da las visitas sin la plattafurma, dumber da visitaders, tipologia dals utilisaders, paginas consultadas, etc.) e da publitgar u transmetter questas datas a terzs en ina furma che na permetta betg d'identifitgar las persunas concernentas.

8.4 Communicaziun da datas persunalas a terzs tras l'utilisader

Per ils servetschs proponids da terzs via in link disponibel sin la plattafurma nossaistorgia.ch èn quests terzs ils sulets ed unics responsabels per la rimnada ed il tractament da las datas persunalas che l'utilisader als communitgescha. RTR na rimna e na conserva betg questas datas furnidas da l'utilisader en questa occasiun.

Sche l'utilisader transmetta voluntarmain sias datas persunalas en texts, commentaris, forums u autras rubricas sumegliantas sin la plattafurma nossaistorgia.ch, sto el savair che quellas pon vegnir rimnadas da terzs. L'eventuala utilisaziun da talas datas da vart da quels n'è alura en nagin cas suttamessa a la controlla da RTR. Lez na po betg vegnir fatg responsabel per ina tala utilisaziun e per las consequenzas che pon sa resultar.

8.5 Dretg d'access

L'utilisader ha il dretg da consultar gratuitamain las datas persunalas ch'al pertutgan e da curreger u stritgar ellas, sch'ellas èn sbagliadas, incumplettas u betg accuratas.

8.6 Cookies

L'utilisader è infurmà ch'i pon vegnir plazzads cookies sin il disc dir da ses computer cun la finamira da registrar infurmaziuns davart sias visitas sin la plattafurma nossaistorgia.ch.

Ils cookies permettan da reconuscher l'utilisader e da facilitar e persunalisar l'utilisaziun da la plattafurma nossaistorgia.ch cun memorisar intgins parameters. Ils cookies vegnan duvrads oravant tut per survegnir infurmaziuns areguard las paginas visitadas ed era davart las datas ed il temp da consultaziun. RTR na controllescha betg l'utilisaziun dals cookies producids da terzs u quels che resultan dal diever da parts da la pagina-web ospitada sin il server da terzs.

L'utilisader po impedir da tut temp che cookies vegnian chargiads e memorisads sin ses computer cun deactivar l'opziun correspundenta en ses navigatur. Tuttina pretendan tschertas funcziunalitads da la plattafurma nossaistorgia.ch imperativamain l'utilisaziun da cookies (persunalisaziun, avertiments, etc.); senza quels po l'utilisaziun da la pagina-web esser restrenschida.

9. Dretg applitgabel e dretgira cumpetenta

Las CG preschentas èn suttamessas al dretg svizzer. En cas da cuntraversas ha la dretgira da Cuira (Svizra) la cumpetenza exclusiva. Dretgiras cumpetentas impegnativas restan resalvadas.

Network:
Sponsurs:
17,303
857
© 2024 FONSART. Tut ils dretgs resalvads. Dissegnà da High on Pixels.