Nus analisain da moda anonimisada las infurmaziuns da noss utilisaders per pudair porscher in meglier servetsch e satisfar a lur basegns. Questa pagina utilisescha er cookies per analisar per exempel las activitads sin la pagina.Vus pudais specifitgar en voss navigatur las cundiziuns d'archivaziun e d'access als cookies.
La pagina tetgala: historiaHelvetica

Violaziun Copyright

Decleraziun davart la violaziun da datas

Davosa actualisaziun: 21 da matg 2019

En general

FONSART prenda fitg serius la protecziun da Vossas datas. Nus vulain che Vus possias far diever senza ristgs da nossa purschida online. Qua sutvart explitgain nus tge datas che nus collectain e co che nus las utilisain.

Nus tractain Vossas datas persunalas che Vus inditgais a FONSART cun utilisar la purschida online (notreHistoire.ch) confurm a la Lescha federala davart la protecziun da datas (LPD) e confurm ad autras disposiziuns legalas.


Decleraziun davart la protecziun da datas da FONSART

FONSART resguarda ils princips suandants: I. Relevanza: Per meglierar constantamain la qualitad da notreHistoire.ch èsi essenzial d'enconuscher las spetgas da noss public. Perquai elavurain nus datas persunalas.

II. Transparenza: Proteger las datas ha per nus emprima prioritad. Perquai infurmain nus noss utilisaders davart la finamira da l'elavuraziun. Sche necessari dumandain nus il consentiment dals utilisaders.

III. Segirezza: Proteger las datas ha per nus emprima prioritad. Per quest intent prendain nus tut las mesiras tecnicas ed organisatoricas necessarias. Nus na vendain mai las datas.

IV. Libertad d'eleger: Ils utilisaders han la pussaivladad d'utilisar cuntegns senza inditgar lur datas persunalas.

Interpresa responsabla

L'interpresa responsabla (per l'elavuraziun) è FONSART, Fondation pour la sauvegarde du patrimoine audiovisuel de la Radio Télévision Suisse 20 Quai Ernest Ansermet 1208 Genevra


En general

A FONSART, l'editura da la plattafurma notreHistoire.ch, èsi impurtant che ses utilisaders sappian tge gener da datas persunalas che vegnan collectadas cura e per tge intent. FONSART resalva il dretg d'adattar da temp en temp questa decleraziun davart la protecziun da datas. Nus As supplitgain da resguardar quai. La data d'actualisaziun chattais Vus mintgamai a l'entschatta da quest document. Tge èn datas persunalas?

Datas persunalas èn tut las datas davart ina persuna identifitgada u identifitgabla (p.ex. num, adressa, numer da telefon, data da naschientscha, adressa dad e-mail).

Da princip pudais Vus far diever da nossa purschida online senza inditgar Vossas datas persunalas. Sche Vus vulais nizzegiar tschertas purschidas online, p.ex. abunar la newsletter, acceder a las funcziuns da commentar u participar ad in gieu, vegnis Vus dumandà d'inditgar datas persunalas. Nus na collectain damai betg sistematicamain datas persunalas, mabain unicamain sut tschertas cundiziuns e per tscherts intents.

Per tge purschidas online ston ins inditgar datas persunalas?

Per metter a disposiziun la purschida online tracta FONSART l'elavuraziun da datas sco suonda: A. Websites: elavuraziun da datas persunalas a maun da datotecas da protocol, cookies (vesair sutvart), tools d'analisa, formulars da contact e plugins per las raits socialas e per auters purschiders. B. Cuntegns generads da l'utilisader: elavuraziun da datas persunalas relevadas en forums, instant messaging («chats») e blogs en furma da cuntegns generads da l'utilisader (User Generated Content). C. Newsletter: elavuraziun da datas persunalas sin fundament da Voss consentiment cun abunar la newsletter. D. Formulars da contact: elavuraziun da datas persunalas endatadas en in formular da contact per trametter impuls u dumondas en connex cun nossa purschida. Pertge vegnan elavuradas datas persunalas?

 • Per metter a disposiziun la purschida online als utilisaders.
 • Per garantir la segirezza da las datas e per optimar la purschida online (p.ex. perscrutaziun dal martgà e registraziun dal dumber da visitaders).
 • Per persunalisar la purschida online per ils utilisaders.
 • Per trametter via e-mail la newsletter.
 • Per garantir la segirezza da las datas persunalas dals utilisaders che nizzegian la purschida online.

Sa basond sin tge basas giuridicas elavura FONSART las datas persunalas? Sche nus dumandain Voss consentiment per elavurar datas persunalas, vala quel sco basa legala. Quai è per exempel il cas per la newsletter, per commentaris u per ils gieus.

Nus elavurain Vossas datas persunalas er en il rom da noss interess legitims per metter a disposiziun e per optimar nossa purschida online. Uschenavant che nus essan obligads legalmain d'elavurar datas persunalas, vala questa obligaziun sco basa legala. Quai pertutga per exempel l'obligaziun da transmetter datas persunalas a terzs, la durada da la memorisaziun u il temp d'arcunaziun.


Surdada da datas persunalas a terzs

Vegnan las datas persunalas dadas vinavant a terzs?

En princip dain nus vinavant Vossas datas persunalas a terzs unicamain, sche nus avain Voss consentiment u sch'i dat da nossa vart in interess legitim. Plinavant pudain nus dar vinavant datas a terzs, sche nus essan obligads da far quai sin fundament d'ina disposiziun legala u d'ina decisiun administrativa u giuridica cun valur legala.

Participeschan terzs a l'elavuraziun da datas?

Per elavurar las datas collavurain nus cun interpresas da servetsch. Usualmain èn questas interpresas da servetsch incumbensadas sco interprendiders secundars e ston resguardar nossas instrucziuns per elavurar las datas persunalas dals utilisaders da nossa purschida online. Igl è pussaivel che Vossa adressa dad e-mail vegn transmessa ad in'interpresa da servetsch, per che quella As possia trametter la newsletter.

Vegnan las datas persunalas transmessas ad adressats en in terz pajais (ordaifer CH/UE/SEE)?

Nus dain vinavant datas persunalas er a terzs u ad interprendiders secundars cun sedia ordaifer la Svizra u en pajais da l'UE e dal SEE. En quel cas verifitgain nus avant che revelar las datas, sche l'adressat porscha in nivel da protecziun da datas commensurà (p.ex. sin fundament d'ina decisiun da la commensurabladad per il pajais respectiv, d'ina autocertificaziun da l'adressat envers il CH-US-Privacy Shield (cundiziuns generalas per transmetter datas persunalas d'ina interpresa svizra ad in'interpresa en l'USA), da l'utilisaziun da clausulas da contracts standardisadas da l'Uniun europeica u dal contract da standard da l'incumbensà federal per la protecziun da datas e per la transparenza (IFPDT)) u sche nus avain il consentiment da noss utilisaders.


Durada da la memorisaziun e temp d'arcunaziun

Quant ditg memorisescha FONSART las datas persunalas? Nus memorisain Vossas datas uschè ditg ch'igl è necessari per metter a disposiziun nossa purschida online ed ils servetschs correspundents u uschè ditg che nus avain in interess legitim d'arcunar questas datas. En tut ils auters cas stgassain nus Vossas datas persunalas, exceptà quellas che nus stuain arcunar confurm a nossas obligaziuns legalas (p.ex. obligaziun da conservaziun).


Dretgs d'utilisader

Tge dretgs avais Vus sco persuna pertutgada?

 1. Dretg d'obtegnair infurmaziuns: L'utilisader ha il dretg da dumandar il responsabel per l'elavuraziun tge datas persunalas che vegnan elavuradas e sche questas datas vegnan dadas vinavant en in terz pajais.
 2. Dretg da rectificaziun: L'utilisader ha il dretg da pretender dal responsabel per l'elavuraziun da rectifitgar las datas persunalas incorrectas u nuncumplettas ch'al concernan.
 3. Dretg da stgassada: L'utilisader ha il dretg da pretender dal responsabel per l'elavuraziun da stgassar immediat sias datas persunalas, sch'ellas n'èn betg pli necessarias per ils intents, per ils quals ellas èn vegnidas relevadas u elavuradas e sch'i na dat naginas disposiziuns giuridicas che scumondan da las stgassar.
 4. Dretg da limitaziun: L'utilisader ha il dretg da pretender dal responsabel da limitar l'elavuraziun da sias datas.
 5. Dretg da revocaziun: L'utilisader ha il dretg da revocar da tut temp ses consentiment d'elavurar sias datas persunalas per in u plirs intents, sche l'elavuraziun sa basa sin ses consentiment explicit. Malgrà questa revocaziun na vegn la legitimitad da l'elavuraziun – che sa basa sin ses consentiment – betg messa en dumonda fin a la revocaziun menziunada.
 6. Dretg d'opposiziun: L'utilisader ha il dretg da s'opponer da tut temp a l'elavuraziun da las datas persunalas che concernan el, sche l'elavuraziun sa basa sin in interess legitim dal responsabel per l'elavuraziun u d'in terz u sch'ella vegn fatga per intents da reclama. Co pudais Vus far valair in dretg? As adressai ad info@nossaistorgia.ch.

Contact per la protecziun da datas

Sche Vus duvrais infurmaziuns en connex cun la protecziun da datas u sche Vus ans vulais dar impuls, contactai nus u noss cussegliaders per la protecziun da datas: info@notrehistoire.ch. Nossas datas da contact: FONSART Quai Ernest-Ansermet 20 Case postale 234 CH-1211 Genevra Tel.: +41 58 265 95 33


Dretgs liads als cuntegns e responsabladad

Dretgs liads als cuntegns

Proprietad da FONSART: Ils cuntegns da la plattafurma notreHistoire.ch èn protegids cun il dretg d'autur. Senza il consentiment da FONSART n'als pon ins betg modifitgar, transmetter, emetter, memorisar, copiar u republitgar. Las materialias messas a disposiziun dastgan vegnir utilisadas mo per intents betg commerzials.

Dretgs d'utilisaziun per cuntegns da FONSART: Per tut la software e per tut ils cuntegns sco era per glistas e datas che vegnan purschidas da FONSART History.ch ed offridas explicitamain per telechargiar, conceda FONSART a l'utilisader ina licenza simpla betg exclusiva e betg transferibla che dat il dretg da telechargiar e da memorisar ina suletta giada. Tut ils auters dretgs èn resalvads. En spezial èn scumandads la vendita ed il diever commerzial.

Cuntegns generads da l'utilisader: L'utilisader che metta online cuntegns generads da l'utilisader dat il dretg a FONSART d'utilisar quests cuntegns senza limitaziuns temporalas, geograficas u materialas. Il cuntegn po era vegnir integrà sco colliaziun a websites da terzs u vegnir mess a disposiziun per telechargiar per invista sin websites da terzs (inclus Facebook). Era sch'il cuntegn na vegn betg publitgà, lubescha l'utilisader talas acziuns.

L'utilisader garantescha d'avair tut ils dretgs per derasar ils cuntegns. En quel connex dispensescha l'utilisader FONSART da tut las pretensiuns, da cuntraversas giuridicas, da dretgs d'indemnisaziun e d'auters plants che terzs pon pretender u far valair cun derasar ses videos, documents auditivs e maletgs.

Dispensaziun da pretensiuns da terzs

L'utilisader dispensescha FONSART da tut las pretensiuns che terzs pon far valair cun utilisar cuntegns generads da l'utilisader. Tut ils custs e tut las expensas, en spezial pervi da dretgs d'indemnisaziun entrads en vigur e fatgs valair da FONSART, van a quint da l'utilisader.

Responsabladad

Uschenavant che la lescha lubescha na stat FONSART betg bun per las datas e las infurmaziuns derasadas via sias plattafurmas e per donns che pudessan resultar. Quai vala per tut las sorts da donns, en spezial per sbagls, retards u interrupziuns d'emissiun, per disturbis da l'infrastructura, cuntegns incorrects, per perdita u cuntegns stgassads, per virus u auters donns sumegliants en connex cun l'utilisaziun da la plattafurma notreHistoire.ch. Per motivs d'infurmaziun po FONSART endrizzar colliaziuns a websites da terzs. En quel cas po FONSART betg vegnir fatg responsabel per il cuntegn, l'exactezza, la legalitad e la funcziunalitad da las websites da terzs, a las qualas sia plattafurma renviescha cun colliaziuns u tools. L'utilisader acceda a questas paginas sin agen ristg. FONSART na garantescha betg in access nuninterrut a sias plattafurmas d'internet u ina qualitad d'access senza menda, en spezial sche raits da communicaziun u portals na funcziunan betg pli. FONSART na po betg garantir in funcziunament impeccabel e nuninterrut da sia plattafurma d'internet ed era betg ch'i na capitian nagins sbagls.

Acceptais Vus il deposit da cookies per analisar Vossa navigaziun e per ans permetter da registrar il dumber da visitaders da nossa website? Cliccar p.p. sin "Refusar" u "Acceptar".

EDITUR

nossaistorgia.ch è realisà da High on Pixels Schefeditura: Françoise Clément Administratur: David Glaser WEB-HOSTING La website è vegnida sviluppada cun Linux. Adressa dal host AMAZON Website: notrehistoire.ch

CUNTEGN DA LA WEBSITE

La plattafurma nossaistorgia.ch metta a disposiziun infurmaziuns e tools verifitgads. Las infurmaziuns da questa website sa refereschan per part a websites externas (colliaziuns ipertextualas), per las qualas la plattafurma ha la responsabladad cumplaina.

L'adminstratur da la website nossaistorgia.ch sa sprova da curreger uschè bain sco pussaivel omissiuns u sbagls annunziads dals utilisaders (scriver in e-mail ad info@nossaistorgia.ch).

DRETG DA REPRODUCZIUN

Il responsabel per questa website sto approvar la reproducziun dal cuntegn da questa website.

Network:
Sponsurs:
17,527
861
© 2024 FONSART. Tut ils dretgs resalvads. Dissegnà da High on Pixels.